Výzva 200 vědců k OSN proti záření

thumbnail

Přes 200 vědeckých specialistů z 39 zemí celého světa zaslalo v květnu 2015 výzvu OSN a WHO “International EMF Scientist Appeal”, v níž požadují účinnější a zásadní mezinárodní opatření proti rizikům vzrůstajících zátěží elektromagnetickými poli v životním prostředí z bezdrátových a přenosových technologií a  přijetí přísnějších směrnic pro ochranu před nimi.

Těchto několik stovek odborníků, kteří dohromady publikovali přes 2000 recenzovaných článků o biologických a zdravotních účincích nízko- a vysokofrekvenčních elektromagnetických polí (EMP), se řadí k dosti početné skupině kritických vědců, spatřujících na rozdíl od oficiálních mezinárodních a národních orgánů ochrany zdraví vyšší míru rizik spojených s tímto fenoménem.

Dokument zaslaný generálnímu tajemníku OSN Ban Ki-moonovi a generální ředitelce WHO Margaret Chan žádá, aby jimi řízené organizace a přidružené orgány účinněji podpořily preventivní opatření k omezení expozice elektromagnetickému záření a věnovaly větší pozornost informování a vzdělávání veřejnosti v oblasti zdravotních rizik s tím spojených.

Apel upozorňuje na problematický rozpor v činnosti WHO v této oblasti, kdy její vlastní organizace “Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny” (IARC, Francie) již před několika lety na základě dosavadního nejednoznačného stavu poznání klasifikovala oba typy EMP jako možné karcinogeny, zatímco samotná WHO neustále konzervativně upřednostňuje uvolněné směrnice “Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením” (ICNIRP, zapsaný spolek, Německo), jež jsou až podezřele vstřícné k bezbřehým potřebám rozvoje průmyslu bezdrátových a jiných technologií.

Uveřejňujeme znění výzvy:

MEZINÁRODNÍ VÝZVA
Vědci žádají ochranu před expozicí neionizujícím elektromagnetickým polem

Jsme vědci zabývající se studiem biologických a zdravotních účinků neionizujících elektromagnetických polí (EMP). Na základě recenzovaného publikovaného výzkumu  máme vážné obavy, které se týkají všudypřítomné a rostoucí expozice EMP, generované elektrickými a bezdrátovými zařízeními. Mezi ně patří mimo jiné zařízení emitující radiofrekvenční záření (RF), jako jsou mobilní a bezdrátové telefony a jejich základnové stanice (BTS), Wi-Fi,  vysílací antény, tzv. inteligentní měřiče energií (smart meters), dětské chůvičky, jakož i elektrická zařízení a infrastruktury pro dodávky elektrické energie, jež vytvářejí emise nízkých frekvencí elektromagnetického pole (NF EMP).

Vědecký základ pro naše společné obavy

Četné nedávné vědecké publikace ukázaly, že EMP ovlivňuje živé organismy při intenzitách hluboko pod většinou mezinárodních a národních směrnic. Tyto účinky zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, nárůst škodlivých volných radikálů, genetických poškození, strukturální a funkční změny v reprodukčním systému, deficity v učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopady na pocity obecné pohody lidí. Poškození jdou i mimo lidský druh, protože je stále více důkazů o škodlivých účincích na rostliny i živočichy.

Tyto poznatky ospravedlňují naši výzvu adresovanou Organizaci spojených národů (OSN) a všem jejím členským státům ve světě, aby pobídli Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) k vyvinutí většího úsilí při podpoře zavedení bezpečnějších ochranných směrnic proti EMF, k povzbuzení provádění preventivních opatření a poučení veřejnosti o zdravotních rizicích, zejména pro děti a vývoj plodu. Svou nečinností WHO nenaplňuje svoji roli čelní organizace v mezinárodní ochraně veřejného zdraví.

Neadekvátnost mezinárodních směrnic pro neionizující EMP

Různým organizacím stanovujícím bezpečnostní standardy se nepodařilo zavést dostatečně bezpečné směrnice k ochraně široké veřejnosti, zejména dětí, které jsou náchylnější k účinkům EMP.

“Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením” (ICNIRP, zapsaný spolek) vydala v roce 1998 “Směrnice pro omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (do 300 GHz)”. Tyto směrnice byly přijaty WHO a mnoha zeměmi po celém světě. WHO vyzvala všechny národní státy, aby přijaly směrnice ICNIRP za účelem mezinárodní harmonizace norem. V roce 2009 ICNIRP vydala prohlášení znovu potvrzující svou směrnici z r.1998, kde podle jejího názoru vědecká literatura zveřejněná do té doby “nepředložila žádné důkazy o nepříznivých účincích v intenzitách pod základními limity a nevyžaduje bezprostřední revizi jejích pokynů o omezení expozice vysokofrekvenčních elektromagnetických polí”. ICNIRP pokračuje v těchto tvrzeních v rozporu s přibývajícími vědeckými důkazy do současnosti. Dle našeho názoru z důvodu, že směrnice ICNIRP nepokrývají dlouhodobé expozice a nízkointenzitní účinky EMP, jsou nedostatečné pro ochranu veřejného zdraví.

WHO přijala klasifikaci “Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny” (IARC) NF elektromagnetických polí v roce 2002 a radiofrekvenčního záření v roce 2011. Tato klasifikace stanovuje, že EMP je možný lidský karcinogen (skupina 2B) . Přes oba tyto závěry IARC, WHO nadále tvrdí, že neexistují dostatečné důkazy k odůvodnění snížení těchto kvantitativních limitů expozice.

Jelikož je zde polemika v odůvodnění ve stanovení limitů pro ochranu před nepříznivými účinky na zdraví, doporučujeme, aby “Program OSN pro životní prostředí” (UNEP) ustanovil a zafinancoval nezávislý multidisciplinární výbor pro přezkum všech pro a proti alternativ k současným praktikám, které by mohly podstatně snížit ký expozice lidí VF a NF polím. Rokování této skupiny by měla být prováděna transparentním a nestranným způsobem. I když je nezbytné, aby byl průmysl také zapojen a spolupracoval v tomto procesu, nemělo být průmyslu umožněno, aby zkresloval postupy nebo závěry komise. Tato skupina by měla poskytnout svou analýzu OSN a WHO, aby mohly provést preventivní akce.

Kolektivně rovněž žádáme, aby:

– byly chráněny děti a těhotné ženy;
– byly zpřísněny směrnice a regulační standardy;
– výrobci byli motivováni k vývoji bezpečnějších technologií;
– prostředky užívané pro výrobu, distribuci a sledování elektřiny udržovaly její patřičnou kvalitu a zajistily řádné elektrické vedení, aby se minimalizovaly škodlivé zemní proudy;
– veřejnost byla plně informována o potenciálních zdravotních rizikách elektromagnetické energie a byla poučena o způsobech redukce její škodlivosti;
– lékařští profesionálové byli poučeni o biologických účincích elektromagnetických polí a byla prováděna školení o léčbě pacientů se syndromem elektromagnetické hypersenzitivity (EHS);
– vlády podpořily financování vzdělávacích a výzkumných programů o elektromagnetických polích a zdraví, které by byly nezávislé na průmyslu a mandátní spolupráci průmyslu s výzkumnými pracovníky;
– média odhalovala finanční vztahy odborníků s průmyslem při citacích svých názorů, týkajících se zdravotních a bezpečnostních aspektů EMP emitovaných technologiemi;
– byla vytvořena bezemisní území (tzv. bílé zóny).

Vydáno 11.května 2015

Podepsáno 205 vědců z 39 zemí (stav k 14.5.2015)

zdroj: 1elektrosmog.pise.cz

Sdílet tento článek

Líbí se Vám Pan Občan?


Co si o tom myslíte? komentujte! :)